Біологія

 

будова клітини. в.2
ТЕМАТИЧНА  РОБОТА

 Робота уч___  _____ клас_______

_____________________________________________

2 варіант

Виберіть усі правильні відповіді:

  1. До двомембранних органел тваринної клітини належать:

А) мітохондрія                                         Б) ядро

В) ЕПС                                                     Г) лізосома

2. Розщеплення складних речовин до води та вуглекислого гасу відбувається:

    А) лізосма                                            Б) ядро

    В) вакуоля                                           Г) ЕПС

3.  Вторинну конфігурацію білки можуть набувати у :

    А) ЕПС                                                 Б) комплексі Гольджі

    В) цитоплазмі                                       Г) ядрі

4. Клітинне дихання здійснює:

    А) комплекс Гольджі                             Б) мітохондрія

    В) лізосома                                           Г) ядро

5. Захист клітини від чужеродної інформації здійснює:

  А) лізосома                                             Б) ядро

  В) мембрана                                           Г) клітинна стінка

6. У стані цитозолю чи цитогелю може бути:

  А) каріоплазма                                       Б) гіалоплазма

  В) цитоплазма                                        Г) строма

7. фагоцитоз це захоплення тваринною клітиною:

  А) твердих часток                                  Б) рідких часток

  В) пасивний транспорт речовин у клітину

8. Вірним е твердження:

  А) рибосоми не розташовані на мембранах ЕПС

   Б) рибосомі утворюють АТФ

   В) клітинне дихання відбувається у мітохондріях

9. Вірним є твердження:

  А) рибосома не синтезує білок

  Б) хромосоми розташовані у лізосомах 

  В) джгутики  є органелою руху

10. Установіть відповідність між термінами

А) епітелій                                     1. здійснює обмінну функцію

Б) нервова                                     2. відокремлення, захист організму від зовнішнього

                                                          середовища

В) сполучна пухка                         3. контроль за організмом

Г)  м’язова                                     4. транспорт речовин

                                                     5. опора та рух

11. назвіть основні елемент будови тваринної клітини

_______________________________________________________________-

_______________________________________________________________

12. Чи відрізняється  рослинна клітина від тваринної? Чому саме?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________-_

__________________________________________________________________

    13. Які функції виконує клітинна стінка? Чому саме ці функції?

__________________________________________________________________

______________________________________________________________-__Создан 07 сен 2016