Біологія

 

хічний склад
Урок контролю навчальних досягнень з теми

« Елементарний склад. Неорганічні речовини»

Робота уч_____ 10 _____ класу

___________________________________________    ________________

Варіант 2

 З поданих варіантів відповідей виберіть тільки один правильний:

1.Наявність в організмах приблизно 80 хім. елементів свідчить про:

   А) спільне походження рослин і тварин

    Б) єдність органічного світу

    В) єдність усього живого

    Г) єдність всього живого і неживого

2. До мікроелементів належать: 

      А)  C ,Y ,N ,P                                  Б) C ,N ,H ,O

      В)   J ,H ,S,  P                                 Г)  C, Y, N ,Fe

3.Функцією води в живих системах не є:

     А) транспорт                                   Б) терморегуляція

     В) каталітична                                 Г) структурна

4. Зсідання крові  забезпечують йони:

     А) ферум                                        Б) кальцій

     В) калій                                          Г) молібден

5. Вода є універсальним розчинником тому що :

    А) має йони                                     Б) має оксисен

    В) її молекули полярні                      Г) має водневі зв’язки

6. До складу хлорофілу входять:

    А)     Na               Б)  Fe                     В)      Mg                     Г)  K

7. Атоми сірки входять до складу молекул:

   А) білків          Б) жирів          В) нуклеїнових кислот   Г) АТФ

8. Фосфор необхідний для:

    А) підтримки нервових процесів           Б) зсідання крові

    В) формування хлорофілу                    Г) утворення актіну

9. Схожий план будови клітин різних організмів свідчить про:

    А) єдність походження                         Б) коло обіг атомів

    В) помилки  науковців

10. Феррум входить до складу:

     А) гемоглобіну                                    Б) хлорофілу

     В) ксантофілу                                     Г) каротіну

Виберіть усі правильні відповіді:

 11. хімічні елементи у складі живого впорядковують у групи:

     А) макроелементи                              Б) мікроелементи

     В)  мегаелементи                               Г) космоелементи

12. До рівней організації живого відносять:

    А) клітинний                                       Б) тканинний

    В) органельний                                   Г) біогеоценотичний     Д) біосферний    

13. Властивості живого:

   А) дихання                                          Б) живлення

   В) подразливість                                  Г) генезис

   Д) скоротливість

14. Природним джерелом фосфору є :

   А) риба                                               Б) молюски

   В) соя                                                 Г) яблука

15. Серцеву активність забезпечують йони:

   А)     Na               Б)  Fe                     В)      Mg                     Г)  KСоздан 20 сен 2016