Біологія

 

робота з теми"Біохімічні основи життя"
Урок контролю навчальних досягнень уч____- 10 ___ класу

з спецкурсу « біохімічні основи життя»

_________________________________________    ______________    ___________

Варіант 1

Виберіть усі правильні відповіді:

  1. Білки входять до складу усіх живих організмів :

           А) так                                Б) ні

      2.  Білки входять до складу:

           А) мембран                         Б) цитолеми

           В) рибосом                          Г) ядра

           Д) гіалоплазми                    Є) цитоплазми

           Ж) цитоскелету

     3.   Мономерами білків є:

           А) амінокислоти                   Б) нуклеотиди

           В) ліпіди                              Г) метаболіти

           Д) жирні кислоти                  Є) глюкоза

     4.   Ферменти відрізняються від інших білків:

          А) бо є каталізаторами хімічних реакцій     Б) місять вітаміни

          В) містять метали                  Г) здатні до денатурації

    5.   Білок,який переносить кисень:

          А) актин                                Б) міозин

          В) альбумін                           Г) ізолейцин

          Д) гемоглобін                        Є) гамаглобулін

    6.    Біосинтез білку відбувається на:

          А) мембрані                           Б) цитолемі

           В) рибосомі                           Г) ядрі

           Д) гіалоплазмі                       Є) цитоплазмі

           Ж) цитоскелеті

     7.  Процес біосинтезу білку є складовою  :

          А) асиміляції                          Б) анаболізму

          В) обміну речовин                  Г) дисиміляції

          Д) катаболізму                       Є) біорозпаду

     8.  Носієм спадкової інформації є:

           А) амінокислоти                    Б) нуклеїнові кислоти

           В) ліпіди                               Г) метаболіти

           Д) жирні кислоти                  Є) глюкоза

    9. Білкові мікротрубочки  у клітині, які з одного боку руйнуються,а з іншого ростуть, називають:

          А) цитоскелетом                    Б) апаратом Гольджі

          В) ЕПС                                  Є) матрикс

   10.  Процес  зчитування інформації з ядерної ДНК називають:

          А) транскрипція                     Б) сплайсінг

          В) трансляція                         Є) дуплікація

          Д) редуплікація                     Ж) інбридинг

11.  Реалізація спадкової інформації здійснюється у:

        А) нуклеїнових кислотах          Б) білках

        В) жирах                                  Г) вуглеводах

        Д) ліпідах

12. Встановіть правильну послідовність етапів ( від першого до останнього)

          А) транскрипція                     Б) сплайсінг

          В) трансляція                    

 

Урок контролю навчальних досягнень уч____- 10 ___ класу

з спецкурсу « біохімічні основи життя»

_________________________________________    ______________    ___________

Варіант 2

Виберіть усі правильні відповіді:

  1. У клітині нуклеїнові кислоти можна знайти у :

           А) ядрі                                         Б) гіалоплазмі

           В) цитоскелеті                              Г) рибосомах

           Д) пластидах                                Є)мітохондріях

   2.  ДНК є у :

           А) ядрі                                         Б) гіалоплазмі

           В) цитоскелеті                              Г) рибосомах

           Д) пластидах                               Є)мітохондріях

3.  Сполуки – мономери білку:

           А) амінокислоти                          Б) нуклеотиди

           В) ліпіди                                     Г) метаболіти

           Д) жирні кислоти                        Є) глюкоза

4.    Білки виконують функції: 

        А)будівельну                                Б) регуляторну

        В) каталітичну                              Г) дихальну

        Д) захисну                                   Є) обмінну

 5.    Переносником інформації щодо біосинтезу білка є:

        А) ДНК                                        Б) РНК

        В) рРНК                                       Г) іРНК                          Д) тРНК    

  6.  Мала субодиниця рибосоми виконує функцію:

       А) розпізнавання кодону іРНК      Б) розпізнавання триплету

       В) приєднання  амінокислоти       Г) утворення первинної структури білка

       Є) трансляцію

 7. Велика субодиниця виконує функції:

       А) розпізнавання кодону іРНК      Б) розпізнавання триплету

       В) приєднання  амінокислоти       Г) утворення первинної структури білка

       Є) трансляцію

 8.  Процеси біосинтезу відбуваються на:

         А) мембрані                            Б) цитолемі

           В) рибосомі                           Г) ядрі

           Д) гіалоплазмі                       Є) цитоплазмі

         Ж) цитоскелеті

  9.  Ресинтез ДНК забезпечується:

       А) РНК у ядрі                         Б) рнк у гіалоплазмі

       В) лізосомами                        Г) апаратом Гольджі

10.  Спадкова інформація  реалізується у білок під час:

          А) транскрипції                    Б) сплайсінгу

          В) трансляції                        Є) дуплікації

          Д) редуплікації                    Ж) інбридингу

11. Утворіть логічні пари:

        Спалійсинг                   триплет тРНК, місце приєднання  амінокислоти

        Трансляція                    вирізання без смислових ділянок нуклеїнової кислоти

        антикодон                     біосинтез

                                               розщеплення білку

12. Встановіть правильну послідовність етапів ( від першого до останнього)

          А) транскрипція                  Б) сплайсінг

          В) трансляція                     Создан 30 окт 2016