Біологія

 

10 физмат
Клітинний рівень організації життя.

 

1. Клітини яких організмів здатні до фагоцитозу?

 

А бактерій

Б грибів

В рослин

Г тварин

 

2. Яку функцію виконує вакуоля рослинної клітини?

 

А видільну

Б осморегуляторну

В захисну

Г секреторну

 

3. Який процес називають плазмолізом?

 

А Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що вміст солей за межами клітини високий, вода виходить з клітини.

Б Надходження у клітину води в результаті того, що вміст солей за її межами низький.

В Надходження води у клітину в результаті того, що вміст солей за її межами високий.

Г Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що вміст солей за межами клітини низький, вода виходить з клітини.

 

4. Який процес називають деплазмолізом?

 

А Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що концентрація солей за межами клітини висока, вода виходить із неї.

Б Надходження води у клітину в результаті того, що концентрація солей за межами клітини низька.

В Надходження води у клітину в результаті того, що концентрація солей за межами клітини висока.

Г Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що концентрація солей за межами клітини низька, вода виходить із неї.

 

5. Укажіть надмембранну структуру рослинної клітини.

 

А цитоплазматична мембрана

Б клітинна стінка

В глікокалікс

Г ядерна мембрана

 

6. Надмембранною структурою тваринної клітини є

 

А цитоплазматична мембрана.

Б глікокалікс.

В клітинна стінка.

Г плазмалема.

 

7. Визначте функцію глікокаліксу.

 

А синтез білків

Б опорна

В формування мітотичного веретена

Г сприйняття подразнень 6

 

8. Укажіть клітинну структуру, через наявність якої евглена зелена відноситься до типу Найпростіші.

 

А ядро

Б клітинна стінка

В пелікула

Г мітохондрія

 

9. Що утворюють у клітині мікротрубочки?

 

А клітинну мембрану

Б клітинний центр

В клітинні включення

Г клітинну оболонку

 

10. Визначте процес, що відбувається на внутрішній мембрані мітохондрій?

 

А синтез ДНК

Б синтез іРНК

В синтез тРНК

Г синтез АТФ

 

11. Яку форму мають тилакоїди хлоропластів?

 

А видовжені складки

Б порожнисті пухирці

В видовжені трубочки

Г сплющені мішечки

 

12. Яку форму мають ламели хлоропластів?

 

А видовжені складки

Б порожнисті пухирці

В видовжені трубочки

Г сплющені мішечки

 

13. Рослинна клітина від тваринної відрізняється наявністю

 

А пластид.

Б мітохондрій.

В ядра.

Г комплексу Гольджi.

 

14. Яка з перелічених структур має кільцеву молекулу ДНК і рибосоми?

 

А ядро

Б комплекс Гольджі

В мітохондрія

Г ядерце

 

15. Де у мітохондріях містяться молекули ДНК, іРНК, тРНК, рибосоми?

 

А у матриксі

Б на зовнішній мембрані

В на внутрішній мембрані

Г на кристах 7

 

16. Яку з функцій виконує ядерце?

 

А регулює процеси, що відбуваються у клітині

Б формує великі й малі субодиниці рибосом

В здійснює синтез білків

Г утворює лізосоми

 

17. Функцію якого компонента клітини було з’ясовано під час досліду з одноклітинною зеленою водорістю ацетабулярією?

 

А ядро

Б хлоропласт

В мітохондрія

Г рибосома

 18. Який компонент рослинної клітини містить хроматин?

 

А ядро

Б хромопласт

В цитозоль

Г вакуоля

 

19. Укажіть групу органел, що належать до одномембранних.

 

А рибосоми, пластиди, вакуолі

Б комплекс Гольджi, мітохондрії, рибосоми

В вакуолі, комплекс Гольджi, лізосоми

Г лізосоми, пластиди, мітохондрії

 

20. Яку функцію виконує органела рослинної клітини, позначена буквою Х?

 

А фотоліз води

Б осморегуляції

В здійснення фототаксисів

Г синтез АТФ

 

21. Яка органела клітини здатна утворювати фрагменти клітинної мембрани?

 

А мітохондрія

Б лізосома

В ендоплазматична сітка

Г рибосома

 

22. Утворення вакуолей з клітинним соком у рослинній клітині забезпечує

 

А ендоплазматична сітка.

Б комплекс Гольджi.

В хлоропласт.

Г мітохондрія.

 

23. Послідовне перетворення органічних кислот відбувається в

 

А матриксі мітохондрій.

Б апараті Гольджі.

В лізосомі.

Г рибосомі. Создан 11 дек 2016