Біологія

 

тематична ,10 кл, " Метаболізм"
Тематична робота уч_____ 10 __ класу ____________________________________

з теми « Метаболізм»                                                                                     варіант 1

Виберіть всі правильні відповіді

1.Укажіть місце синтезу АТФ у клітині:

   А. ядро                           Б. рибосоми

   В. ЕПС                           Г. мітохондрії

2. Мітохондрії називають « силовими станціями» тому що:

   А. вони синтезують білок            Б. синтезують вуглеводи

   В. розщеплюють АТФ                 Г. синтезують АТФ

3. Укажіть кількість молекул АТФ у кисневому етапі дихання:

   А.  8                Б.18

   В. 28               Г. 38

4. Укажіть іншу назву без кисневого етапу дихання:

   А.   підготовчий               Б. заключний

   В.    кисневий                  Г. гліколіз

5. Позначте, де  у клітині відбувається безкисневий етап дихання ,у :

   А.  гіалоплазмі                 Б. стромі

   В.   анаеробний               Г. матриксі

6. Укажіть назву продуктів ферментативного розщеплення вуглеводів:

   А.  амінокислоти              Б.нуклеотиди

   В.   моносахариди            Г.жирні кислоти

7. Укажіть, наскільки ефективніший кисневий етап дихання на  без кисневий :

   А.   удвічі                         Б. в 9 разів

   В.     учетверо                  Г. у 18 разів

8. Укажіть асиміляційні процеси, що відбуваються у клітині:

   А.   синтез ліпідів.фотосинтез       Б. спиртове бродіння

   В.    гліколіз                                  Г. гаметогенез

9. Укажіть назви кінцевих продуктів   розщеплення білків на аеробному етапі енергетичного обміну:

   А. вода, диоксид карбону,сечовина, сечова кислота  Б. амінокислоти

   В.  нуклеотиди                                                                 Г. карбон диоксид

10. Асиміляція – це реакції:

   А.  розщеплення складних органічних молекул

   Б. утворення органічний речовин з простих з виділенням енергії

    В. енергетичного та пластичного обміну

    Г. утворення складних органічних речовин з  простих з поглинанням енергії

11.Укажіть назву сполуки , зв’зки якої містять найбільше енергії:

   А.    жири                         Б.  АТФ

   В.    АДФ                           Г.   вуглеводи

12. Пігменти, у яких починається процес фотосинтезу знаходяться у:

   А.  зовнішній мембрані хлоропластів         Б. зовнішній мембрани мітохондрій

   В.    у гранах                                             Г. у кристах

13. Хроматофори характерні:

   А.  рослинам                      Б. мохам

   В.   грибам                         Г. бактеріям

14. Укажіть прізвище  вченого , який відкрив хемосинтез:

   А.  Бейерінк                      Б. Тимірязєв

   В.   Виноградський           Г. Івановський

15. Особливостями темнової фази фотосинтезу є:

    А. синтез АТФ з СО2  та атомів гідрогену

    Б. припинюється синтез хлорофілу

    В. фотоліз води

    Г. в певний час відбувається процес фосфорилювання

 

 

 

16. Укажіть рядок , що  містить рядок формул  необхідних для заповнення пропусків:

    6СО2+……..= С 6Н 12О 6+ ……

А     6О2,6Н 2О                                           Б 6Н 2О,6О2

В      2АТФ, 6О2                                          Г 12Н 2О,6АТФ

17. Укажіть сполуку, що є джерелом кисню у фотосинтезі:

   А.    вода                                                Б.  вуглекислий газ

   В.     піроксид водню                              Г. глюкоза

18. Укажіть пластиди, що містять хлорофіл:

   А.  хлоропласти                                      Б. хромопласти

   В.   лейкоцити                                        Г. йодопласти

19. Позначте процес, що відбувається у світлову фазу фотосинтезу:

   А.  цикл  Кребса                                     Б. синтез АМФ

   В.  цикл Кальвіна                                   Г. утворення глюкози

20. Укажіть,де в  хлоропластах розміщуються рибосоми, РНК, ДНК:

   А. у стромі                                              Б. на ламелах

   В.  на внутрішній мембрані                     Г. на зовнішній мембрані

21. Укажіть вірне  рівняння, що відображає клітинне  дихання:

А    .С6 Н12 О6 + 2Н3 РО3 +АДФ= 2С3 Н 6О6 + АТФ + 2Н6 О

Б     С6 Н12 О6 + 6О2 +6Н4 О =6 С О2 + 6Н2О

В     С6 Н12 О6 + 38 Н3 РО4 + 38 АДФ = 6О2+6СО2 + 44Н2 О + 38 АТФ

22. Поясніть    процес відображений на схемі:

 

_________________________________

_____________________________________________________________________________

 

23.  Укажіть вірні відповіді: ____________

 

атф

 

Назва речовини

Структура молекули

Функції в клітині

 1.  ДНК
 1. Аденін, дезоксирибоза, РО4
 1. Участь у біосинтезі білку
 1. РНК
 1. Аденін, рибоза, три РО4
 1. Універсальне джерело і основний акумулятор енергії
 1. АТФ
 1. Тимін, рибоза, три РО4
 1. Збереження спадкової інформації

 

 

Тематична робота уч_____ 10 __ класу ____________________________________

з теми « Метаболізм»                                                                                                        варіант 2

Виберіть всі правильні відповіді

1. Укажіть місце синтезу  білків у клітині:

   А. ядро                            Б. рибосоми

   В. ЕПС                             Г. мітохондрії

2. Укажіть іншу назву етапу дихання, що відбувається у гіалоплазмі:

   А.   підготовчий              Б. заключний

   В.    кисневий                 Г. гліколіз

3. Позначте, де  у клітині відбувається  кисневий етап дихання:

   А.  стромі                        Б. матриксі

   В.   гіалоплазмі               Г. травній системі

4. Укажіть прізвище  вченого , який вніс значний внесок у вивчення фотосинтезу:

   А.  Бейерінк                    Б. Тимірязєв

   В.   Виноградський         Г. Івановський

5. Хлоропласти характерні:

   А.  рослинам                   Б. мохам

   В.   грибам                      Г. бактеріям

6. Дисиміляція – це процес:

    А.  розщеплення складних органічних молекул

    Б. утворення органічний речовин з простих з виділенням енергії

    В. енергетичного та пластичного обміну

    Г. утворення складних органічних речовин з  простих з поглинанням енергії

7. Укажіть назви кінцевих продуктів   розщеплення вуглеводів у аеробному етапі обміну:

   А. вода, диоксид карбону,сечовина, сечова кислота        Б. амінокислоти

   В.  нуклеотиди                                                                 Г. карбон диоксид та вода

8. Особливості гліколізу:

  В. утворюється 2  молекули води                                  Б. утворюється 28 молекул води

  А. утворюється 2 молекули АТФ                                    Г. властиво бактеріям  ,болотяним рослинам

9. Укажіть сполуки, що  утворюються в темнову фазу фотосинтезу:

А. вода                                                         Б. вода, глюкоза, крохмаль

В. крохмаль, гліцерин                                  Г. рибу лозо – біс фосфат

10. Укажіть  реакції,  що відображають світлову фазу фотосинтезу:

А  АДФ + Ф + квант = АТФ                          Б. 4ОН+ 2Н2 О = О2 +4е

В. 24Н + 6 СО2 = С6 Н12 О6 + 6О6               В. НАДФ + Н=НАДФ Н

11. Укажіть організми, що здатні до фотосинтезу

  А. рослини                                                Б. ціано- бактерії

  В. фіксуючі бактерії                                   Г. тварини

12. Укажіть організми, що здатні до фотосинтезу

  А. рослини                                                Б. ціано- бактерії

  В. фіксуючі бактерії                                   Г. тварини

13. укажіть назву речовин , що є постачальниками електронів під час біохімічних реакцій

 А. акцептори                                              Б. рецептори

 В. донори                                                   Г. реципієнти

14. Укажіть, що називається енергетичним обміном:

А.  сукупність реакцій біосинтезу

Б. сукупність реакцій окиснення речовин

В. виділення організмами тепла у середовище

Г. виділення СО2 організмами   під час дихання

15. У процесі повного розщеплення однієї молекули глюкози утворюється АТФ:

А.  38 молекул      Б. 44 молекули   В. 36 молекул    Г. 2 молекули

16. На етапі гліколізу -  АТФ утворюється:

А.  38 молекул      Б. 44 молекули   В. 36 молекул    Г. 2 молекули

 

 

17.  Укажіть речовину, що утворюється у циклі Кальвіна:

   А.     вода                                              Б.  вуглекислий газ

   В.     піроксид водню                             Г. глюкоза

18. Укажіть речовини, що утворюються  у циклі Кребса:

   А.     вода                                              Б.  вуглекислий газ

   В.     піроксид водню                             Г. глюкоза

19. Укажіть,де в  хлоропластах розміщуються  хлорофіл:

   А. у стромі                                             Б. на ламелах

   В.  на внутрішній мембрані                    Г. на зовнішній мембрані

20. Укажіть вірне  рівняння, що відображає клітинне  дихання на етапі гліколізу:

А   С6 Н12 О6 + 2АДФ = 2 С3 Н6 О3 + 2АТФ

Б    С6 Н12 О6  + 2 Н3 РО4 + 2 АДФ = 2С3 Н6 О3   + 2АТФ + 2 Н 2О

В   С6 Н12 О6  +  Н 3РО4 + АДФ = 6 СО2 + 6 Н 2О = АТФ

21. Поясніть    процес відображений на схемі:_________________________________________

 

плазмолиз

22. Поясніть    процес відображений на схемі

 

 

фотосинтез

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Укажіть вірні відповіді:________________________________

 

световая

Місце протікання реакції

Процеси , що відбуваються

Перетворення енергії

 1. На мембранах тілакоїдів
 1. Синтез глюкози

.Використання енергії АТФ

 1. У стромі
 1. Фотоліз води,утворення кисню

Використання світлової енергії

 1. У гранах
 1. Синтез АТФ

Енергія накопичується

 Создан 30 янв 2017