Біологія

 

Додаткове до теми.9кл
Клітинний цикл. Повторення та закріплення матеріалу.

  1. Вказати, який поділ відбувається у соматичних клітинах: а) мітоз; б) мейоз в) ендомітоз
  2.    Клітини прокаріотів діляться за допомогою: а) мейозу; б) мітозу; в) бінарного поділу (поділу навпіл).
  3.    Соматичні клітини еукаріотів діляться за допомогою:

            а) мейозу;     б) мітозу;     в) бінарного поділу (поділом навпіл).

      4. Статеві клітини еукаріотів утворюються внаслідок:

            а) мейо­зу;    б) мітозу;     в) бінарного поділу (поділом навпіл).

      5. Внаслідок одного мітозу утворюється кількість клітин: а) 1;    б)     2;    в) 3;     г) 4.

      6. Якщо материнські клітини мали 8 хромосом, то дочірні клітини після мітозу одержують набір хромосом: а) 2;   б) 3;    в) 4;   г)6;   д)8.

     7.  Унаслідок поділу у прокаріотів утворюються клітини:       а) гаплоїдні;       б) диплоїдпі;

                                                                                                в) тетраплоїдні;   г) поліплоїдні.

     8. Унаслідок мітозу в еукаріотів звичайно утворюються клі­тини: а) гаплоїдні;  б) диплоїдні;

                                                                                                в) тетраплоїдні;   г) поліплоїдні.

     9.    В інтерфазі клітина звичайно має набір хромосом:         а) га­плоїдний;     б) диплоїдний;

                                                                                                в) тетраплоїдний; г) поліплоїдний.

10.  Клітинний цикл соматичних клітин складається з:         а) мі­тозу;               б) інтерфази;

                                                                                          в) цитокінезу;        г) мейозу.

11.  Клітини в профазі мітозу мають набір хромосом: а) 4п;   б) 2п;    в) п;     г) 3п;     д) 5п.

12.  До складу хромосом входять речовини: а) білки;  б) НК;  в) полісахариди; г) глікоген.

13.  Вказати, чи може в процесі нормального мітозу утворитися набір хромосом 2п+1:

                                               а) так; б) ні.

14.  Вказати, скільки хроматид у хромосомі в профазі мітозу:

 а) дві;   б) одна;   в) три;   г) чотири;   д) п'ять.

15.  Дослідження каріотипу проводять з метою: а) діагностики спадкових хвороб;

              б) лікування спадкових хвороб;           в) встанов­лення родинних зв'язків;

              г) розробки профілактичних заходів запобігання спадковим хворобам.

16.  Мітоз має важливе біологічне значення тому, що

              а) є ос­новним механізмом утворення гамет;

              б) забезпечує збереження хромосомного набору;

              в) забезпечує редукцію хромосомного набору;

              г) забезпечує генетичну однорідність дочірніх клітин.

17.  Розташувати перелічені нижче процеси мітозу в хроно­логічному порядку:

 а) кожна хромосома поділяється на дві дочірні;

 б) утворюється веретено поділу;

 в) ядерна оболонка руйнується, хромосома конденсується;

 г) хромосоми рухають­ся до протилежних полюсів клітини;

 д) хромосоми вишикову­ються по екватору клітини;

 е) ділиться цитоплазма.

18.  Клітинний цикл:  а) складається з інтерфази;      б) триває у всіх клітин однаково;

                                 в) складається з фаз поділу;     г) триває у всіх клітин неоднаково;

                                 д) складається з інтерфази та поділу.

19.  Після мітотичного поділу ядро клітини має набір хромо­сом: а) 2п; б) п; в) 3п; г) 4п.

20.  Мітоз - спосіб поділу клітин, унаслідок якого в дочірніх клітинах порівняно з материнською кількість хромосом:

                                 а) зменшується вдвічі;         

                                 б) збільшується вдвічі;

                                 в) дорівнює кількості материнської;

                                 г) закономірності не простежуються.

 

21.  В інтерфазі відбувається:  а) подвоєння молекул ДНК;     б) ут­ворення веретена поділу;

                                               в) деконденсація хромосом;     г) ріст клітини;

                                                            д) ущільнення хроматину.

22.  Деконденсація хромосом відбувається у:     а) профазі;    б) анафазі;

                                                                         в) інтерфазі;  г) метафазі

.

23.  У профазі відбувається : а) розходження хроматид до полюсів клітини

                                            б) розмноження мітохондрій;

                                            в) конденсація хромосом;

                                            г) формування веретенії поділу;

                                            д) руйнування ядерної оболонки.

24.  Процеси конденсації хромосом і утворення веретена поділу завершуються в

                                           а) профазі; б) інтерфазі; в) метафазі; г) анафазі; д) телофазі.

25.  В анафазі відбувається:

              а) конденсація хромосом;

             б) роз­ходження хроматид до різних полюсів клітини;

             в) формування веретена поділу;

             г) руйнування веретена поділу;

             д) відокрем­лення хроматид одна від одної.

26.  У кінці інтерфази клітинного циклу клітина звичайно має набір хромосом:

             а) гаплоїдний;        б) диплоїдний;

             в) тетраплоїдний;   г) поліплоїдний.

27.  Цитокінез (поділ цитоплазми) відбувається під час поділу:

 а) рослинних клітин; б) тваринних клітин;

 в) у профазі мітозу;   г) в анафазі мітозу;

 д) у телофазі мітозу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Создан 26 мар 2018