Біологія

опорно-рухова система, 8 клас
УРОК КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З ТЕМИ « ОПОРНО –РУХОВА СИСТЕМА » Робота учня 8 ___ класу _____________________________________ __________ Варіант 1. Виберіть правильну відповідь та дайте відповідь « так» чи «ні»: Кістки черепа між собою з’єднані: А) рухомо Б) нерухомо В) напіврухомо 2. Хребет людини в норма має кількість вигинів: А) 2 Б) 3 ...
30 янв 2017 {68 просмотров}
тематична ,10 кл, " Метаболізм"
Тематична робота уч_____ 10 __ класу ____________________________________ з теми « Метаболізм» варіант 1 Виберіть всі правильні відповіді 1.Укажіть місце синтезу АТФ у клітині: А. ядро Б. рибосоми В. ЕПС Г. мітохондрії 2. Мітохондрії називають « силовими станціями» тому що: А. вони синтезують білок Б. синтезують ...
30 янв 2017 {93 просмотра}
горуємося до уроку біології( 8 клас, нова програма )
Тема: Транспорт речовин ( 8 клас ) Внутрішнє середовище організму складається з крові, тканинної рідини та лімфи,які взаємозв’язані та перетворюються одне в одного завдяки вмісту та властивостям води,яка є їхньою складовою. Міжклітинна рідина омиває клітини організму, передаючи кисень, амінокислоті, білки, глюкозу, йони солей, тощо. У міжклітинну рідину виділяються продукти життєдіяльності клітин – вуглекислий газ, надлишки води, мінеральні солі, сечовина та інше. Лімф ...
11 янв 2017 {208 просмотров}
контрольна для 7 класу,хімия
КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 робота уч___ 7 ___ ХГ №13 ___________________________________ ___________ варіант 1 Визначити валентності хімічних елементів за поданими формулами K2O HCl Al 2O3 CH P2O5 P2O3 Перетворити схему на рівняння хімічної реакції Zn + O2 -> ZnO Mg + HCl -> MgCl2 + H2 Обчислити відносну молекулярну масу сполук: FeCl CaO MgS Визначити масову частку: Феруму у Fe ( OH )3 ...
12 дек 2016 {44}
10 физмат
Клітинний рівень організації життя. 1. Клітини яких організмів здатні до фагоцитозу? А бактерій Б грибів В рослин Г тварин 2. Яку функцію виконує вакуоля рослинної клітини? А видільну Б осморегуляторну В захисну Г секреторну 3. Який процес називають плазмолізом? А Відокремлення цитоплазми від клітинної стінки в результаті того, що вміст солей за межами клітини високий, вода виходить з клітини. Б Надходження у клітину води в результаті того, що вміст солей за її ме ...
11 дек 2016 {174}
10 физмат
Вкриті плазмалемою (плазматичною мембраною) тонкі вирости цитоплазми: а) війки; б) джгутики; в) мікроворсинки; |г) макроворсинки; д) глікокалікс. Клітинпа стіпка рослин може містити: а) хітин; б) пектин; і в) лігнін; г) целюлозу 3. Рецептори впізнають гормони за: а) конформацією; б) наявністю позитивного заряду; в) наявністю негативного заряду. 4. Транспорт через плазмалему (плазматичну мембрану) великих молекул і частинок у клітину називають: ...
11 дек 2016 {147}
кров та кровообіг
Урок контролю навчальних досягнень робота уч ___ 8__ классу з теми « Кровообіг» ______________________________________________ Варіант 1 Виберіть всі правильні відповіді: 1. Людину, що віддає кров називають: А) донором Б) реципієнтом В) пацієнтом 2. Мале коло кровообігу починається з : А) правого передсердя Б) лівого передсердя В) правого шлуночку Г) лівого шлуночку 3. Велике ...
29 ноя 2016 {168}
перевірочна робота з теми "Дихання"
Перевірочна робота уч ___ 8 ___ класу ________________________ з теми «Дихання» варіант 1 Виберіть правильні відповіді: ( 0,5 б) Виберіть правильну послідовність органів системи: А) носова порожнина – гортань - трахея – легені Б) носова порожнина – гортань - трахея- бронхи - легені В) носова порожнина - трахея- бронхи - легені Грип це - інфекція: А) вірусна Б) бактеріальна В) тактильна Г) гельмінтна Гортань це орган: А) прове ...
05 ноя 2016 {144}
робота з теми"Біохімічні основи життя"
Урок контролю навчальних досягнень уч____- 10 ___ класу з спецкурсу « біохімічні основи життя» _________________________________________ ______________ ___________ Варіант 1 Виберіть усі правильні відповіді: Білки входять до складу усіх живих організмів : А) так Б) ні 2. Білки входять до складу: А) мембран Б) цитолеми В) рибосом Г) ядра ...
30 окт 2016 {75}
контроль, орг. речовини
ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ З ТЕМИ «ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ» Робота уч___ 10 а класу ____________________________________________ Варіант 1 1 рівень 1.У кондитерських виробах використовують: А) лактозу Б) сахарозу 2. Тваринні жири: А) тверді Б) рідкі 3. З яких рослин людина одержує сахарозу? ________________________________________________________________________ 4. Целюлоза ...
30 окт 2016 {76}
урок
Урок : Білки – структурна основа біосистем. Внесок Данілевського, Полінга у вивчення білків. Амінокислотний склад білків. Класифікація амінокислот Мета: продовжувати формувати поняття будови та функцій макромолекул органічних сполук; сформувати поняття будови, різноманіття та властивостей амінокислот; сформувати поняття просторової конфігурації білків та зв’язку конфігурації з функціями, біологічне значення білків; поширювати науковий кругозір учнів. Організація клас ...
30 окт 2016 {52}
елементарний склад
ЕЛЕМЕНТАРНИЙ СКЛАД. Робота уч __-___ ___________________________________________ _____________ Варіант 1 Виберіть одну правильну відповідь: Наука, яка вивчає хімічний склад організмів, будову, властивості, функції речовин, шляхи їх утворення , називається: А) біохімія Б) молекулярна біологія В) біологія Г) цитологія 2. В найбільшій кількості в організмах присутні: А) С,Н,О,Р Б) С,N ...
20 сен 2016 {75}
хічний склад
Урок контролю навчальних досягнень з теми « Елементарний склад. Неорганічні речовини» Робота уч_____ 10 _____ класу ___________________________________________ ________________ Варіант 2 З поданих варіантів відповідей виберіть тільки один правильний: 1.Наявність в організмах приблизно 80 хім. елементів свідчить про: А) спільне походження рослин і тварин Б) єдність органічного світу В) єдність усього живого Г) єдність всього живого і неживого 2. До мікрое ...
20 сен 2016 {69}
хімічний склад
Урок контролю навчальних досягнень з теми « Елементарний склад. Неорганічні речовини» Робота уч_____ 10 _____ класу ___________________________________________ ________________ Варіант 1 З поданих варіантів відповідей виберіть тільки один правильний: 1. Наука, яка вивчає хімічний склад організмів, будову, функції речовин називають: А) біохімією Б) молекулярною біологією В) біологією Г) ...
20 сен 2016 {79}
вступ. 8 класс. в. 2
Тематична робота уч___ 8 класу ________________________________________ ____________ Варіант 1 Виберіть правильну відповідь: Клітинна стінка рослинної клітини складається з : А) целюлози Б) фруктози В) глікогену Г) глікокаліксу Д) муреїну Є) хітину 2. Клітинна стінка тваринної клітини складається з : А) целюлози Б) фруктози В) глікогену ...
13 сен 2016 {64}
вступ. 8 клас
Тематична робота уч___ 8 класу ________________________________________ ____________ Варіант 1 Виберіть правильну відповідь: Клітинна стінка рослинної клітини складається з : А) целюлози Б) фруктози В) глікогену Г) глікокаліксу Д) муреїну Є) хітину 2. Клітинна стінка тваринної клітини складається з : А) целюлози Б) фруктози В) глікогену Г) ...
13 сен 2016 {48}
будова клітини. в.2
ТЕМАТИЧНА РОБОТА Робота уч___ _____ клас_______ _____________________________________________ 2 варіант Виберіть усі правильні відповіді: До двомембранних органел тваринної клітини належать: А) мітохондрія Б) ядро В) ЕПС Г) лізосома 2. Розщеплення складних речовин до води та вуглекислого гасу відбувається: А) лізосма Б) ядро В) вакуо ...
07 сен 2016 {59}
Будова клітини
До пластид належать: А) хлоропласти Б) хромопласти В) лейкопласти Г) лейкоцити Д) хромоцити Є) про пластиди 2. Пластиди походять з : А) хлоропласти Б) хромопласти В) лейкопласти Г) лейкоцити Д) хромоцити Є) про пластиди 3. Безбарвними є : А) хлоропласти Б) хромопласти В) лейкопласти Г) лейкоцити Д) хромоцити Є) про пластиди ...
07 сен 2016 {55}
тематична робота з теми " Вища нервова діяльність"
Тематичний контроль знань з теми « Вища нервова діяльність » робота уч ___ 9 ___ класу __________________________________________________ варіант 1 Виберіть правильну чи всі правильні відповіді: Вчення про вищу нервову діяльність розробив: А) Сєченов Б) Павлов В) Гумбольт Г) Амосов 2. Безумовні рефлекси є: А) видовими Б) індивідуальні В) загальні 3. Наркоманія – це : ...
12 мая 2016 {178}
нейрогуморальна регуляція. тематична робота
РОБОТА З ТЕМИ: « НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗИОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» робота уч_____ 9 ____ класу Харківської гімназії 13 ___________________________________ Варіант 1 Черепно-мозкові нерви належать до : А) центральної Б) периферичної нервової системи нервової системи Спинній мозок продовжується у : А) довгастий Б) міст В) ...
07 мар 2016 {264}
готуємо турнір 2013
Питання XII Всеукраїнського турніру юних біологів (2013 рік) 1. Вогнедишний дракон У багатьох казках і легендах трапляється ця міфічна істота — вогнедишний дракон. Якби такі дракони існували насправді, які особливості будови, фізіології та поведінки вони б, на ваш погляд, мали? 2. Ксенобіотики Печінка й епітелій шлунково-кишкового тракту людини здатні розпізнавати та знешкоджувати ксенобіотики, які надходять до організму. Проте важко уявити хімічно більш гетерогенну класифікаційну ...
02 сен 2013 {960}
сенсорні системи. тематична тест
Тематична робота уч____ 9 ___ класу з теми « Сенсорні системи» ___________________________________________- -_______- Варіант 1 Виберіть одну правильну відповідь: Зазначте правильну послідовність: (0,25б) А) рецептор – нервове волокно – спец. зона кори великого мозку Б) нервові волокна – рецептор – кора великого мозку В) рецептор – кора великого мозку – нервове волокно 2. Фоторецептори містяться у : А) сітківці Б) рогів ...
10 апр 2013 {7591}
зорова сенсорна система
Урок:Будова аналізаторів. Зорова сенсорна система. Лабораторна робота № 8. Виявлення сліпої плями сітківки. Цілі: - продовжувати формувати поняття сенсорних систем та органів чуття; - продовжувати формувати поняття взаємозв’язку особливостей будови та функцій органу зору, зорової сенсорної системи; - розвивати навички самостійної активності учнів Організація класу мотивація навчальної діяльності активізація опорних знан ...
19 мар 2013 {6000}
тематична "нейрогуморальна регуляція" тест
ТЕМАТИЧНА РОБОТА З ТЕМИ: « НЕЙРОГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗИОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ» робота уч_____ 9 ____ класу Харківської гімназії 13 ___________________________________16.02.2012 Варіант 1 Черепно-мозкові нерви належать до : А) центральної Б) периферичної нервової системи нервової системи 2.Спинній мозок продовжується у : А) довгастий Б) міст ...
10 мар 2013 {2216}
нервова система уроки теми
Урок: Відділи головного мозку. Структура і функції Цілі: продовжувати формувати поняття будови та функцій НС,ЦНС; сформувати поняття будови головного мозку людини; розвивати навички самостійної роботи у лабораторних роботах; усну та письмову мову учнів; Організація класу Актуалізація опорних знань Пригадайте що таке сіра і біла речовина. Навчіться характеризувати будову головного мозку і функції заднього і середнього відділів головного мозку, рети ...
03 мар 2013 {6474}
тематична - розвиток людини
Контроль навчальних досягнень учнів з теми: »Розмноження та індивідуальний розвиток людини » робота уч_____ 9 ___ класу __________________________________________ ______________ Варіант1 Виберіть правильний варіант відповіді: Чоловічі статеві залози 6азиваються: А) яєчка Б) яєчники 2. Статеві клітини формуються у: А) залозах Б) органах В) трубах 3. Молочні залози належать до залоз: ...
26 фев 2013 {2019}
тема нервова система план та уроки
НЕРВОВА РЕГУЛЯЦІЯ ( 8 ) 18.02 18.02 19.02 Будова нервової системи. Центральна і периферична нервова система людини 22.02 21.02 22.02 Регуляція рухової активності Спинний мозок. 25.02 25.02 26.02 Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок 01.03 28.02 01.02 Головний мозок. Стовбур мозку. Мозочок. Лабораторна робота № 6. Будова головного мозку людини 04.03 04.03 05.03 Підкоркові ядра. Довільні рухи і кора г ...
24 фев 2013 {6018}
індивідуальний розвиток
Урок: Ембріональний розвиток. Функції плаценти Цілі: - продовжити формувати поняття онтогенезу людини; - формувати поняття ембріони та плоду, періодів ембріонального розвитку людини; - формувати поняття шкідливості аборту для організму жінки, родини Організація класу Мотивація навчальної діяльності Актуалізація опорних знань А* робота з термінами. Поясніть терміни( швидке опитування ...
22 фев 2013 {997}
тематична з тем:"Шкіра", Виділення","Ендокринна система" тестові завдання
Тематична робота з тем « Виділення. Гуморальна регуляція » уч____ 9 ___ клас ____________________________________________________ Варіант1 Виберіть правильні варіанти відповідей та дайте відповідь на питання. Нефрон структурна і функціональна одиниця : А) легень Б) нирок В) печінки Г) гіпофізу 2. Цистит – це захворювання : А) ниркових мисок ...
31 янв 2013 {4605} / 1 фото /
урок ендокринна система 1
Урок: Залози внутрішньої секреції. Гормони Цілі: - продовжувати формувати поняття регуляції функції організму, нейро - гуморальної регуляції,секреції, залоз зовнішньої , залоз внутрішньої секреції; - сформувати поняття різноманіття гормонів залоз внутрішньої секреції та їх дії на клітини та регулювання біоактивності; - продовжувати розвивати вміння та навички учнів ( усну мову, письмову мову, роботу із наочністю) Орга ...
31 янв 2013 {4118}
перевірочна ендокринна система
ПОТОЧНА ПЕРЕВІРОЧНА РОБОТА З ТЕМИ: « ГУМОРАЛЬНА РЕГУЛЯЦІЯ» Робота уч____ 9___ класу ___________________________________________________________ Варіант1 Впишіть пропущені слова: Розрізняють способи регуляції функцій організму: ________________________________________________ і _______________________________________ Гіпоталамус входить до складу _____________________________________________________________ Гіпофіз, щитоподібна залоза, наднирникові – це залози _______ ...
31 янв 2013 {803}
тематична робота з теми " травлення"
ТЕМАТИЧНА РОБОТА З ТЕМИ: « ТРАВЛЕННЯ » РОБОТА УЧ_____ 9 ___ КЛАСУ ХАРКІВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 13 _____________________________________________________________ ____________ 1 ВАРІАНТ 1. Зуби їжу : А) змочують Б) подрібнюють 2. Найпоширеніші захворювання зубів: А) гастрит Б) енцефаліт В) карієс 3. У ротовій поро ...
15 дек 2012 {3212}
тематична, кровообіг
Урок контролю навчальних досягнень уч ___ 9 __ класу з теми « Кровообіг» ______________________________________________ Варіант 1 Виберіть всі правильні відповіді: 1. Людину, що віддає кров називають: А) донором Б) реципієнтом В) пацієнтом 2. Мале коло кровообігу починається з : А) правого передсердя Б) лівого передсердя В) правого шлуночку Г) лівого шлуночку 3. Велике коло кр ...
11 ноя 2012 {1349}
шкільний біологічний турнір
ЗАВДАННЯ ШКІЛЬНОГО БІОЛОГІЧНОГО ТУРНІРУ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКІВ ( 2012 -2013 н.р.) 1. « Середовище існування».Організм людини для паразитів є середовищем існування, системи, органи. Розподіліть організм людини на зони, з позиції захвату організму паразитами . 2. « Паспорт» . Використайте опис чебурашки, поданий у казці Успенського, для визначення таксономічного « паспорту» чебурашки. Опишіть середовище існування, аргументуйте вашу версію. 3. «Життя&raqu ...
10 ноя 2012 {603}
кровообіг
КРОВООБІГ І ЛІМФООБІГ ( 6 ) 25.10 24.10 25.10 Органи кровообігу : серце і судини. Будова і функції серця. §23,24 26.10 25.10 26.10 Практична робота №2Вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску §23,24, 25 05.11 05.11 06.11 Судинна система. Рух крові по судинах. Практична робота№3 Реакція серцево-судинної системи на дозоване навантаження. §23, 26,27 08.11 07.11 08.11 ...
31 окт 2012 {15429}
Кров
Тема: Кров і лімфа ( 7 годин ) НОМЕР ДАТА 9а 9б 9в+9г ТЕМА ДОМ.ЗАВД. 16. 08.10 08.10 09.10 Внутрішнє рідке середовище організму людини. Склад і функції крові. Лімфа. §16,17,20 записи 17. 11.10 10.10 11.10 Склад і функції крові. Лабораторна робот№.3. Мікроскопічна будова крові людини §16,17,20, творче завдання уроку 18. 12.10 11.10 12.10 Захисні функції ...
20 окт 2012 {8432}